KVALITNÍ A BEZPEČNÉ KOČÁRKY ZN. FIRKON ZA ATRAKTIVNÍ CENU !!! PŘIJEĎTE A PŘESVĚDČTE SE.... Zn. FIRKON = bezpečí a pohodlí pro Vaše dítě !!!

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace").

2. „Spotřebitelská smlouva" je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

3. „Prodávající" je Marie Hrdličková, s místem podnikání Karlovarská 34 Tuchlovice okr.Kladno , IČ: 65728556, zapsaná na Živnostenském úřadu v Kladně. Marie Hrdličková je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

4. Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující". Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

5. „Kupující spotřebitel" nebo jen „Spotřebitel" je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

6. „Kupující, který není spotřebitel", je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

2. Záruční podmínky

1. Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.V takovém případě by měl spotřebitel kontaktovat přepravní službu která zásilku doručovala a nejpozději do 24 hod. přepravní službě nahlásit reklamaci zásilky.

2. V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.

3. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím.

4. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě pokud byla reklamace uznána. 

5. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo nedodržením stanovených podmínek v záručním listě a  na mechanické poškození výrobku.

6. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení prodávajícího, IČ, místo podnikání.

7. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

8.Nárok  na uplatnění reklamace zaniká v případě, pokud zákazník zasáhne do výrobku svépomocí , popř. jinou neoprávněnou osobou. Jakékoliv neodborné opravy výrobku zákazníkem nebo jinou nepověřenou osobou jsou nepřípustné a v tomto případě bude reklamace zamítnuta jako neoprávněná.

9. Spotřebitel při uplatnění záruky má:

  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

3. Vyřízení Reklamace

1. V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

3. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

4. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

6.Nárok  na uplatnění reklamace zaniká v případě, pokud zákazník zasáhne do výrobku svépomocí , popř. jinou neoprávněnou osobou. Jakékoliv neodborné opravy výrobku zákazníkem nebo jinou nepověřenou osobou jsou nepřípustné a v tomto případě bude reklamace zamítnuta.

7. V případě neuznané reklamace hradí veškeré náklady spojené s transportem zboží zákazník.V případě neuznané reklamace je kupující povinen bez zbytečného odkladu po obdržení tohoto oznámení sdělit prodávajícímu, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu adresu, kam má být zboží zasláno nebo se dohodnout na likvidaci tohoto zboží. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese kupující.

 

8. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet.

 

Zboží odeslané zákazníkem k reklamaci nebo výměně na dobírku nepřebíráme!!! Zboží zašlete bez dobírky na naši adresu kamenné prodejny.

Výměna zboží na kamenné prodejně:

  

V případě potřeby (např. nevhodná velikost, barva, nevhodně vybraný dárek  atp.), Vám nepoužité,nepoškozené a neprané zboží, po předchozí domluvě rádi vyměníme. Zboží nám odešlete nebo doneste a to včetně originálu daňového dokladu  a záručního listu (u zboží na které byl záruční list vydán). Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení, poškození nebo praní, rádi Vám vyměníme nově vybraný sortiment za jiný .Výměna takto zakoupeného činí 60kč (poštovné ČP bez dobírky).Zboží odeslané zákazníkem na dobírku nepřebíráme!!! Lhůta pro výměnu zboží je 14 dní ode dne jejího koupě.Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů platí pouze pro internetový prodej, nikoliv pro  zboží zakoupené fyzicky na kamené prodejně

Zboží k reklamaci přijímame na naší kamenné prodejně  po-pá  8.00-17.00 hod.

V případě reklamace  kočárku je nezbytná tel.domluva na tel.čísle  774947184 5,aby byl na prodejně přítomen servisní technik .Zboží k reklamaci přebíráme pouze v čistém stavu !!!

contents ©2023 BATOLÁTKO | Standa-David.com